ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನಾಧಾರಿತ Millennium Development Goals (MDGs) 2015 ಆಶಯದಂತೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಗುರಿಯಲ್ಲಿದೆ

Read more...

You are here: Home ಯೋಜನೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ